Szukaj

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO LUMOCERAMIC.PL

1. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe oraz Twoje prawa.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego na właściwe świadczenie usług. Nie przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze marketingowym.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych, a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jestem ja: Lumo Ceramic Justyna Kosmalska z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 151/54 01-424 Warszawa NIP: 5252459835 REGON: 383562913.Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem, dochodzeniem oraz ochroną przed roszczeniami.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszego sklepu internetowego, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

W związku z prowadzeniem Sklepu wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej celach.

Korzystanie ze Sklepu

W tym cel przetwarzamy Twoje dane takie jak: dane podane przez Ciebie w formularzu zamówienia Towarów w sklepie w cel jego realizacji tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz (w celu realizacji zamówienia i na potrzeby dostarczenia go pod wskazany adres).

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe dotyczące korzystania ze Sklepu, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi Lumo Ceramic i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika takie jak: imię, nazwisko, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Lumo Ceramic Justyna Kosmalska i wyłącznie zgodnie z poleceniami Lumo Ceramic Justyna Kosmalska:

• dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji, tj. Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420

• firmy kurierskie - świadczą usługi związane z dostawą towaru z naszego sklepu do Was – naszych klientów. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu zostaną firmie kurierskiej przekazane jedynie w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru we wskazane przez Ciebie miejsce.

• operatorzy płatności elektronicznych – świadczą dla nas usługi gwarantujące bezpieczne dokonywanie transakcji płatności internetowych za zakupione w naszym sklepie produkty.

• Shoplo płatności – świadczy dla nas usługi polegające na realizacji płatności w systemie on-line.

• księgowość, która nas obsługuje to: Biuro Rachunkowe Memoria SP Z.O.O z siedzibą w Warszawie (02-929), przy ul. Truskawieckiej 29, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201147, NIP:5213282947, REGON:015701053, przekazujemy jej dane niezbędne do wystawiania faktur i rachunków.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania:

• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO)

• kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)

• sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)

• usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:

• wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych

• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane

• wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny

• Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

• ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:

• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

• kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;

• nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń

• wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)

• cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)

• w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej w części Dane kontaktowe.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt